Ấn phẩm & Truyền thông

Chúng tôi sản xuất các ấn phẩm và nội dung số về tổ chức và các dự án của chúng tôi để bạn có thể được thông báo về công việc chúng tôi làm. Xem các ấn phẩm, tài liệu quảng cáo và video gần đây của chúng tôi dưới đây.

Để yêu cầu về bất kỳ phương tiện và truyền thông nào vui lòng liên hệ:

Trưởng phòng truyền thông và đối ngoại
Phone: + 84 (028) 3849 3219
Email: info@bjvietduc.com